Regulamin

Ultra Sudety Gravel Race zwany dalej „rajdem” jest imprezą turystyczną.

I. CELE

Celami rajdu są:

 • ukazanie uczestnikom walorów krajobrazowych i turystycznych Sudetów i Dolnego Śląska,
 • spotkanie i wymiana doświadczeń sympatyków długodystansowych imprez rowerowych,
 • popularyzacja długodystansowych rajdów rowerowych i aktywnego spędzania czasu.

II. ORGANIZATOR

Łukasz Mirowski

NIP: 771 26 52 955

III. TERMIN I MIEJSCE

Rajd odbędzie się w dniach 14-18 czerwca 2023.

Start i meta: Polanica-Zdrój.

Biuro rajdu będzie czynne od godziny 17.00 w środę 14.06.2023 do godziny 23.59 w niedzielę 18.06.2021.

Szczegółowy program zostanie podany w komunikacie technicznym nie później niż 4 dni przed rozpoczęciem rajdu. 

IV. ZASADY

 1. Rajd należy pokonać rowerem napędzanych wyłącznie siłą własnych mięśni po trasie udostępnionej przez organizatora w postaci pliku .gpx. 
 2. Aby zostać sklasyfikowanym należy pokonać całą trasę zgodnie z jej przebiegiem w limicie czasu, który wynosi 85 godzin.
 3. Możliwe jest zjechanie z trasy w trakcie trwania rajdu, należy jednak wrócić na nią w miejscu w którym się ją opuściło. 
 4. Czas jazdy liczony jest non stop, czyli od startu aż do pojawienia się na mecie.
 5. Rajd rozgrywany jest w formule samowystarczalności, czyli bez zorganizowanego wsparcia z zewnątrz. Można korzystać jedynie z ogólnodostępnych punktów usługowo – gastronomicznych, sklepów, noclegów czy serwisów.
 6. Nie wolno organizować przepaków, serwisu, pomocy osób trzecich itp. przed startem rajdu.
 7. Pomoc między uczestnikami jest dozwolona. 
 8. Korzystanie z punktów wsparcia zorganizowanych przez kibiców jest dozwolone pod warunkiem, że są dostępne dla wszystkich uczestników.
 9. Uczestnicy startują w rajdzie na własną odpowiedzialność. 
 10. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapisu swojej trasy przejazdu w formacie .gpx i przesłania jej na prośbę organizatora.

V. TRASY

Do wyboru są dwie trasy 500 km i 300 km. Szczegółowe informacje tras dostępne są w zakładce TRASY na stronie rajdu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tras. Ostateczna wersje tras zostaną opublikowane nie później niż na 3 dni przed startem.

VI. ZAPISY

Zapisy będą dostępne poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej rajdu w zakładce ZAPISY od 01.01.2023 od godziny 12.00. O miejscu na liście startowej decyduje data zgłoszenia. Czas na uiszczenie opłaty startowej wynosi 7 dni. Po tym terminie uczestnik zostanie automatycznie usunięty z listy startowej. Limit osób wynosi łącznie 300 osób dla obu tras.

VII. OPŁATA STARTOWA I ŚWIADCZENIA

Opłata startowa dla trasy 300 km i trasy 500 km wynosi:

 • 449 zł – przy zapisie do końca stycznia 2023,
 • 499 zł – przy zapisie od 1 lutego do 8 maja 2023.

Świadczenia:

 • plik z trasą w formacie .gpx,
 • wypożyczenie trackera GPS wraz z platformą do śledzenia aktualnej pozycji na żywo,
 • profesjonalna obsługa fotograficzna w bazie i na trasie,
 • okolicznościowy gadżet rajdowy,
 • okolicznościowa koszulka t-shirt,
 • danie z grilla na imprezie przedstartowej (w środę 14.06.2023),
 • posiłek na mecie,
 • piwo finishera,
 • trofea dla finisherów,
 • statuetka dla zwycięzców wśród kobiet i mężczyzn,
 • depozyt na czas trwania rajdu (max. pojemność 10 litrów),  
 • gadżety (niespodzianki).

W przypadku rezygnacji ze startu opłata startowa podlega zwrotowi według następujących zasad:

 • rezygnacja do końca lutego 2023 – zwrot 75% kwoty,
 • rezygnacja od 1 marca 2023 do 1 czerwca 2023 – zwrot 50% kwoty,
 • rezygnacja po 1 czerwca – opłata startowa nie będzie zwracana.

Istnieje możliwości przepisywania opłaty startowej na inną osobę. Ostateczny termin przepisania opłaty startowej upływa 11.06.2023.

Rezygnacji lub przepisania opłaty startowej można dokonać wyłącznie drogą mailową na adres organizatora: ultrasudetygravelrace@gmail.com

Zwrot opłaty startowej nastąpi w terminie do 7 dni roboczych na konto uczestnika.

VIII. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE

Uczestnikiem może zostać osoba, która w dniu startu ma ukończone 18 lat. Do startu w rajdzie nie jest wymagana kwalifikacja, niemniej jest on przeznaczony dla osób dobrze przygotowanych kondycyjnie.

Wyposażenie obowiązkowe:

 • sprawny rower,
 • kask sztywny,
 • 2 niezależne źródła światła białego (przód),
 • 2 niezależne źródła światła czerwonego (tył),
 • elementy odblaskowe zamocowane na rowerze lub ubraniu.
 • dowód osobisty lub paszport,
 • sprawny i cały czas naładowany telefon komórkowy z numerem podanym przy zgłoszeniu,
 • folia NRC tzw. koc termiczny,
 • ubezpieczenie NNW działające na terenie Polski i Republiki Czeskiej.

IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Udział w rajdzie jest dobrowolny. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
 2. Uczestników obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności przepisów ruchu drogowego. Za skutki naruszenia tych przepisów uczestnik odpowiada osobiście.   
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany limitu uczestników.
 4. Wszystkie informacje organizacyjne będą pojawiały się w komunikatach technicznych zamieszczanych w dziale REGULAMIN na stronie rajdu.  
 5. Jedynym sposobem kontaktu między zawodnikiem a organizatorem w trakcie trwania rajdu jest kontakt telefoniczny (numer zostanie podany w komunikacie technicznym).
 6. Uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na śledzenie ich aktualnej pozycji na trasie za pomocą lokalizatorów GPS.
 7. Rezygnacje z udziału w trakcie trwania rajdu należy bezwzględnie zgłosić organizatorowi – telefonicznie lub poprzez wiadomość SMS.
 8. Organizatorzy nie zapewniają transportu dla uczestników, którzy rezygnują z kontynuowania trasy.  
 9. Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków na trasie poza miejscami wyznaczonymi.
 10. Uczestnik jest odpowiedzialny za trackera GPS wypożyczonego na starcie. Opłata za zgubienie lub zniszczenie wynosi 500 zł.
 11. Uczestnicy rajdu zgadzają się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
 12. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

    a) administratorem danych osobowych uczestnika jest Łukasz Mirowski

      b) inspektorem ochrony danych dotyczących uczestników rajdu Łukasz Mirowski (e-mail: ultrasudetygravelrace@gmail.com),

      c) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w rajdzie

      d) uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

      e) dane wszystkich uczestników w wersji podstawowej (imię, nazwisko, miasto, płeć, informacja o uiszczeniu opłaty startowej, osiągnięty wynik) będą publikowane na stronie rajdu oraz serwisie śledzenia na żywo,

       f) uczestnik ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 1. Organizator rajdu, patroni, partnerzy i sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w rajdzie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących rajd i wydarzenia towarzyszące rajdowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych. 
 2. Uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmujące wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) na organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej 4 dni przed startem.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rajdu w przypadku zadziałania siły wyższej lub innych okoliczności niezależnych od niego. W takim przypadku organizator zobowiązuje się do zwrotu całości lub części opłaty startowej (w zależności od kosztów organizacyjnych poniesionych do momentu odwołania rajdu).
 5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja sędziego głównego rajdu jest decyzją ostateczną. 
 6. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia uczestnika z jego przestrzegania. 
 7. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika.